<

Главная Новости

Продажа квартир в Харькове

Опубликовано: 06.05.2021

Продажа квартир в Харькове

Это комплекс процессов, стандартов и процедур, принятых в коммерческом подразделении с предсказуемым результатом в виде объема продаж. Она включает в себя ряд обязательных компонентов. Продукт.  Это может быть товар, услуга, комплекс услуг с товаром или без. Построение системы продаж начинается с позиционирования товара в виде уникального торгового предложения, на сайте https://www.atlanta.ua/kharkov/filters/prodazha/kvartiry. Система лидогенерации. Лиды — это потенциальные клиенты, которые первично заинтересовались вашим продуктом, но еще не приобрели его. Генерация лидов производится разными путями, в большинстве случаев это онлайн и оффлайн реклама, в некоторых сферах хорошо работают холодные звонки. Реклама через большинство каналов требуют финансовых вложений, поэтому важно просчитывать эффективность каждого канала и вовремя отказываться от тех, которые не окупаются. Воронка продаж. Это те этапы, которые проходит клиент в процессе сделки, начиная с первого “ касания” и заканчивая покупкой. На каждом этапе часть клиентов неизбежно “ отваливается” : кто-то приходит благодаря рекламе, но при знакомстве с товаром понимает, что он ему не нужен; кто-то согласится на сделку, но ему не понравятся условия доставки и т.д. Это естественное явление, и их надо учитывать при планировании первичного потока лидов. Стандарты продаж. Сотрудники будут приходить и уходить, поэтому выстроить систему продаж необходимо так, чтобы она не зависела от конкретных людей. В этом помогут тщательно проработанные стандарты, которые содержат: перечень всех возможных ситуаций в ходе сделок, этапы сделок, действия менеджеров и других специалистов на каждом этапе, подробные и регулярно дополняемые скрипты, руководство по отстройке от конкурентов.

5. Система подбора и обучения менеджеров. Нужен набор инструментов и процедур, делающих найм понятным и предсказуемым: где и как искать, как оценивать кандидатов и принимать по ним решение. К этому прилагается система обучения и ввода стажеров в должность, позволяющая в короткие сроки сделать из новичка действующего сотрудника.
6.   Система контроля и анализа эффективности. По этим подразумевается контроль каждого сотрудника и отдела продаж в целом, анализ эффективности системы продаж и каждого ее компонента.

uk

Це комплекс процесів, стандартів і процедур, прийнятих в комерційному підрозділі з передбачуваним результатом у вигляді обсягу продажів. Вона включає в себе ряд обов'язкових компонентів. Продукт. Це може бути товар, послуга, комплекс послуг з товаром або без. Побудова системи продажів починається з позиціонування товару в вигляді унікальної торговельної пропозиції, на сайті https://www.atlanta.ua/kharkov/filters/prodazha/kvartiry. Система лідогенераціі. Ліди - це потенційні клієнти, які первинно зацікавилися вашим продуктом, але ще не набули його. Генерація лідів проводиться різними шляхами, в більшості випадків це онлайн і оффлайн реклама, в деяких сферах добре працюють холодні дзвінки. Реклама через більшість каналів вимагають фінансових вкладень, тому важливо прораховувати ефективність кожного каналу і вчасно відмовлятися від тих, які не окупаються. Воронка продажів. Це ті етапи, які проходить клієнт в процесі угоди, починаючи з першого "торкання" і закінчуючи покупкою. На кожному етапі частина клієнтів неминуче "відвалюється": хтось приходить завдяки рекламі, але при знайомстві з товаром розуміє, що він йому не потрібний; хтось погодиться на угоду, але йому не сподобаються умови доставки і т.д. Це природне явище, і їх треба враховувати при плануванні первинного потоку лидов. Стандарти продажів. Співробітники будуть приходити і йти, тому вибудувати систему продажів необхідно так, щоб вона не залежала від конкретних людей. У цьому допоможуть ретельно опрацьовані стандарти, які містять: перелік всіх можливих ситуацій в ході операцій, етапи угод, дії менеджерів і інших фахівців на кожному етапі, докладні і регулярно доповнюються скрипти, керівництво по відбудові від конкурентів.

5. Система підбору і навчання менеджерів. Потрібен набір інструментів і процедур, які роблять найм зрозумілим і передбачуваним: де і як шукати, як оцінювати кандидатів і приймати по ним рішення. До цього додається система навчання і введення стажистів на посаду, що дозволяє в короткий термін зробити з новачка чинного співробітника.
6. Система контролю і аналізу ефективності. За цим мається на увазі контроль кожного співробітника і відділу продажів в цілому, аналіз ефективності системи продажів і кожного її компонента.

видео Продажа квартир в Харькове | видеo Прoдaжa квaртир в ХaрькoвеФаина Зулина
06.05.2021 в 13:20
Квартиры - это помещения, состоящие из жилых и подсобных помещений, предназначенные для проживания и ведения домашнего хозяйства. Рынок недвижимости включает как квартиры на продажу, так и квартиры в аренду.

Все комментарии
rss